ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H εταιρεία «Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» (εφεξής «Εταιρεία») που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής (2οχλμ Κορωπίου – Βάρης, Κορωπί), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμός») κατά τη διάρκεια της έκθεσης «AUTOTEC EXPO 2023» (εφεξής «Έκθεση») στο πλαίσιο της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν συμμετοχή στο περίπτερο της Εταιρείας στην Έκθεση και, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα αναδειχθούν 12 νικητές και 3 επιλαχόντες.

Δώρα

Οι νικητές θα κερδίσουν τα παρακάτω Δώρα κατά σειρά:

Τα δώρα παρέχονται ως έχουν και δεν μπορούν να πωληθούν ούτε να ανταλλαχθούν με χρήματα ή παροχή υπηρεσίας. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, χωρίς ωστόσο να ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις ή αδυναμία απονομής των Δώρων εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την παράδοσή τους, ούτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με την αποστολή ή μεταφορά τους.

Διάρκεια

Ο Διαγωνισμός διαρκεί από τη 13:00:00 της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2023, έως και τις 20:00:00 της Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2023. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου στο πλαίσιο της έκθεσης AUTOTEC EXPO 2023 όπου η Εταιρεία συμμετέχει με το εκθεσιακό περίπτερο νο.Α1.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι που επισκέπτονται το περίπτερο της Εταιρείας στην Έκθεση και δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανταλλακτικών αυτοκίνητων και δηλώνουν συμμετοχή δίνοντας τα πλήρη έγκυρα επαγγελματικά τους στοιχεία και συναινώντας στη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής του Δώρου, ακόμα και στο στάδιο απονομής χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου Γ.Β.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α’) βαθμού.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Ανάδειξη νικητών - Κλήρωση

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Τρίτη 03/10/2023 στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου. Κορωπίου-Βάρης 2ο χλμ. στο Κορωπί.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά. Θα αναδειχθούν 12 νικητές και 3 επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες στα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναφέρονται ως 13ος, 14ος και 15ος νικητής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ενημέρωση.

Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει μέσω e-mail και στη συνέχεια τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, κάθε νικητής θα ενημερωθεί ότι έχει κερδίσει το Δώρο μέσω e-mail, και πιθανώς τηλεφωνικώς, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει εντός τριών εργάσιμων ημερών για να επιβεβαιώσει εάν αποδέχεται το Δώρο και στη συνέχεια, εφόσον το αποδεχθεί, θα αποσταλεί ή θα δοθεί στα γραφεία της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα marketing της Εταιρείας. Αν ο νικητής δεν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ενημέρωση του επιλαχόντα ότι έχει κερδίσει, με πρόσκλησή του να αποδεχθεί εντός προθεσμίας μιας εργάσιμης ημέρας. Αν και ο επιλαχών δεν ανταποκριθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας και καταστεί αδύνατη η εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποδοχή από επόμενο επιλαχόντα τότε το Δώρο ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο https://www.georgakopoulos.gr/tac.html καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού ενημερώνοντας το κοινό μέσω της σελίδας https://www.georgakopoulos.gr/ χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενο ή μη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν να γνωρίζουν τους όρους και τους κανόνες τους. Η δε συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, χωρίς ο συμμετέχων να διατηρεί το δικαίωμα εξώδικης ή δικαστικής αμφισβήτησης για τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της κλήρωσης.

Η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.